Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy mô học viên sau đại học

Đăng ngày: 15-11-2018 | 1753 lần đọc
|

Quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ giai đoạn 2013 – 2017

TT

                             Năm

Tên đơn vị

2013

2014

2015

2016

2017

1

Trường ĐH Nông Lâm

774

812

870

1090

1122

2

Trường ĐH Sư phạm

884

881

924

731

976

3

Trường ĐH KTCN

121

112

190

96

76

4

Trường ĐH Y – Dược

30

39

52

29

49

5

Trường ĐH KT & QTKD

939

899

750

710

1042

6

Trường ĐH CN TT & TT

282

353

379

101

86

7

Trường ĐH Khoa học

273

396

459

344

423

8

Khoa Ngoại ngữ

-

-

-

36

87

 

Tổng cộng toàn Đại học

3303

3492

3624

3137

3861

Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ giai đoạn 2013 – 2017

TT

                                 Năm

Tên đơn vị

2013

2014

2015

2016

2017

1

Trường ĐH Nông Lâm

68

78

90

76

64

2

Trường ĐH Sư phạm

103

114

135

123

119

3

Trường ĐH KTCN

39

29

38

33

29

4

Trường ĐH Y – Dược

21

30

35

34

37

5

Trường ĐH KT & QTKD

23

33

42

52

47

6

Trường ĐH CN TT &TT

-

-

5

6

7

7

Trường ĐH Khoa học

5

6

6

6

7

 

Tổng cộng toàn Đại học

259

290

351

330

310