Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 897/QĐ-ĐHTN ngày 20/8/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 05-12-2018 | 1670 lần đọc
|