Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng