Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Tổng hợp số lượng cán bộ viên chức và hợp đồng lao động của Đại học Thái Nguyên năm 2021

Đăng ngày: 29-04-2020 | 1336 lần đọc
|

TT

Đơn vị

Tổng số
 CBVC

Chức danh

Trình độ đào tạo

Giáo
 sư

PGS

Tiến
 sĩ

BS CKII

Thạc
 sĩ

BS CKI

BSNT

Đại
học

Cao
 đẳng

Khác

1

Cơ quan Đại học Thái Nguyên

111

1

10

29

 

62

 

 

12

1

7

2

Trường ĐH CNTT&TT

351

 

2

44

 

251

 

 

33

4

19

3

Trường Đại học KTCN

499

 

16

99

 

299

 

 

77

4

20

4

Trường ĐHKT & QTKD

370

 

6

95

 

220

 

 

43

 

12

5

Trường Đại học Nông Lâm

505

3

21

147

 

205

 

 

129

2

22

6

Trường Đại học Sư phạm

437

1

36

165

 

162

 

 

86

1

23

7

Trường Đại học Y - Dược

562

2

19

89

16

221

2

5

140

35

54

8

Trường Đại học Khoa học

297

 

5

99

 

155

 

 

31

 

12

9

Trường CĐ kinh tế - Kỹ thuật

169

 

1

14

 

111

 

 

34

4

6

10

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

128

 

3

13

 

74

 

 

27

5

9

11

Trường Ngoại ngữ

159

   

23

 

114

 

 

18

2

2

12

Khoa Quốc tế

55

 

1

8

 

38

 

 

7

1

1

13

Trung tâm GDQP và an ninh

59

 

1

3

 

25

 

 

24

1

6

14

Trung tâm Số

42

 

1

1

 

26

 

 

13

1

1

15

Trung tâm Khảo thí & QLCLGD

13

 

 

3

 

5

 

 

5

 

 

16

Trung tâm Đào tạo từ xa

5

 

 

3

 

12

 

 

7

 

 

17

Nhà xuất bản

25

 

 

2

 

12

 

 

6

3

2

 

Tổng cộng

3787

7

122

837

16

1992

2

5

692

64

196