Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Xét nhận học bổng Vallet năm 2019

Đăng ngày: 27-06-2019 | 1774 lần đọc
|

Căn cứ Thông báo của Tổ chức khoa học gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) về việc tổ chức trao học bổng Vallet 2019 cho những sinh viên và học viên sau đại học xuất sắc năm 2019 của các Trường Đại học/ Viện nghiên cứu Khoa học tự nhiên và Y học,

Đại học Thái Nguyên đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên (đơn vị) thông báo và tổ chức xét chọn theo các quy định cụ thể tại Công văn số 1138/ĐHTN-CTHSSV (đính kèm thông báo này).