Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen của một số loài cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang"

Đăng ngày: 05-12-2018 | 485 lần đọc
|
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ: "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen của một số loài cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang"
STT Tên nhiệm vụ thuộc chương trình Đơn vị thực hiện Tổng kinh phí
(đồng)
Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Hoàng tinh trắng (Disporopsis longifolia Craib) có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp, Trường ĐHNL 2.100.000.000 7/2018 - 7/2020
2 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb) có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp, Trường ĐHNL 2.008.000.000 7/2018 - 7/2020
3 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Đẳng sâm Bắc (Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.) có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp, Trường ĐHNL 1.832.000.000 7/2018 - 7/2020
4 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Kim ngân (Lonicera Japonica Thunb.) có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp, Trường ĐHNL 1.485.000.000 7/2018 - 7/2020
5 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Gừng núi đá (Zingiber purpureum Roscoe) có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp, Trường ĐHNL 1.805.000.000 7/2018 - 7/2020
6 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Sói rừng (Sarcandra glabra (Thunb.) Naika) có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp, Trường ĐHNL 1.670.000.000 7/2018 - 7/2020
7 Quản lý và điều hành Chương trình KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen của một số cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Hà Giang" Đại học Thái Nguyên 400.000.000 7/2018 - 7/2020