Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 1123/QĐ-ĐHTN ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định công tác quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 11-12-2018 | 821 lần đọc
|

Quyết định số 1123/QĐ-ĐHTN ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định công tác quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên