Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 1170/QĐ-ĐHTN ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về Sở hữu trí tuệ và Khen thưởng đối với sản phẩm sở hữu trí tuệ, sản phẩm khoa học và công nghệ được chuyển giao của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 12-12-2018 | 1908 lần đọc
|

Quyết định số 1170/QĐ-ĐHTN ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về Sở hữu trí tuệ và Khen thưởng đối với sản phẩm sở hữu trí tuệ, sản phẩm khoa học và công nghệ được chuyển giao của Đại học Thái Nguyên