Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 2358/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về Khuyến khích nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 12-12-2018 | 1914 lần đọc
|

Quyết định số 2358/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về Khuyến khích nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Đại học Thái Nguyên