Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 2621/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN Quỹ gen cấp quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày: 14-02-2022 | 826 lần đọc
|