Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 12-12-2018 | 2677 lần đọc
|

Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên