Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 5038/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 12-12-2018 | 1786 lần đọc
|

Quyết định số 5038/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên