Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Số công bố khoa học của Đại học Thái Nguyên trên các tạp chí khoa học quốc tế giai đoạn 2011- 2018

Đăng ngày: 12-12-2018 | 184 lần đọc
|

SỐ CÔNG BỐ KHOA HỌC TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2018

 

Loại tạp chí Số lượng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tổng
Tạp chí ISI/SCOPUS 44 60 75 63 43 59 114 159 617
Tạp chí quốc tế khác 48 79 94 96 69 141 220 209 747
Tổng 92 139 169 159 112 200 334 368 1364