Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2022-TNA-31 do TS. Ôn Thị Mỹ Linh, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 10-06-2024 | 181 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Thông tin chung

Tên đề tài: Văn xuôi Đức thế kỉ 20: khuynh hướng, thành tựu và vấn đề tiếp nhận ở Việt Nam.

Mã số: B2022-TNA-31

Chủ nhiệm đề tài: TS. Ôn Thị Mỹ Linh

Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: 24 tháng và 06 gia hạn (Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2024).

2. Mục tiêu

   Nghiên cứu các khuynh hướng, đặc điểm, thành tựu của văn xuôi Đức thế kỉ 20 trong mối liên hệ với bối cảnh văn hóa-xã hội của Đức và thế giới; Đồng thời, nghiên cứu việc tiếp nhận văn xuôi Đức thế kỉ 20 ở Việt Nam.

3. Tính mới và sáng tạo

Công trình hoàn thành sẽ là tài liệu đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về văn xuôi Đức thế kỉ 20 với bốn gương mặt nhà văn tiêu biểu: Franz Kafka, Günter Grass, Thomas Mann, Heinrich Böll và việc tiếp nhận văn xuôi Đức thế kỉ 20 ở Việt Nam. Qua đó, khẳng định những giá trị của văn xuôi Đức thế kỉ 20, ảnh hưởng của các tác giả như Franz Kafka, Günter Grass, Thomas Mann, Heinrich Böll đối với văn học Việt Nam và văn học thế giới.

4. Kết quả nghiên cứu

   Đề tài chỉ ra cơ sở lí luận cho việc nghiên cứu các đặc điểm của thể loại văn xuôi Đức thế kỉ 20 giới hạn ở tiểu thuyết, truyện ngắn. Đồng thời, đề tài cũng chỉ ra cơ sở lí luận cho việc nghiên cứu văn xuôi Đức thế kỉ 20 từ lí thuyết tiếp nhận của Hans Robert Jauss và Wolfgang Iser. Lí thuyết tiếp nhận đã được du nhập vào Việt Nam và được nhiều nhà nghiên cứu của Việt Nam giới thiệu như Nguyễn Văn Dân, Trần Đình Sử, Phương Lựu, Trương Đăng Dung…Chúng tôi đã nhận diện bốn gương mặt văn xuôi tiêu biểu của văn học Đức thế kỉ 20 là Franz Kafka, Thomas Mann, Heinrich Böll và Günter Grass. Nếu như Franz Kafka là nhà văn tiên phong cho những đổi mới văn xuôi đầu thế kỉ 20, chuyển tải những thông điệp của tư tưởng hiện sinh, cái phi lí và thân phận con người trong thế giới đầy bất trắc thì Thomas Mann phản ánh những đối thoại tư tưởng của các tầng lớp xã hội và đặt ra vấn đề về sự cần thiết phải tác động vào tư tưởng của tầng lớp quý tộc lỗi thời, tầng lớp tư sản Đức thực dụng đầu thế kỉ 20 để tạo nên những biến chuyển về xã hội. Heinrich Böll và Günter Grass lại đi sâu vào những chấn thương, đổ vỡ và những ám ảnh của người dân Đức thời hậu chiến về tội lỗi diệt chủng của phát xít Đức trong quá khứ. Qua việc phân tích một số tác phẩm tiêu biểu của bốn nhà văn, chúng tôi khẳng định giá trị, đóng góp và ảnh hưởng to lớn của Franz Kafka, Thomas Mann, Heinrich Böll và Günter Grass đối với nền văn học thế giới.

Đồng thời, trên cơ sở lí thuyết tiếp nhận, chúng tôi đã tìm hiểu vấn đề tiếp nhận các sáng tác của Franz Kafka, Thomas Mann, Heinrich Böll và Günter Grass ở Việt Nam qua dịch thuật, giới thiệu, phê bình nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác. Văn xuôi Đức thế kỉ 20 được dịch nhiều ở Việt Nam trong những năm gần đây với nhiều tiền đề như mối quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, các chương trình hỗ trợ dịch giả của Đại sứ quán Đức ở Việt Nam, sự xuất hiện của nhiều dịch giả am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Đức, lớp độc giả trẻ hội nhập tốt với thế giới, sẵn sàng đón nhận cái mới…Tuy nhiên, việc giới thiệu, nghiên cứu, phê bình, giảng dạy văn xuôi Đức thế kỉ 20 chưa tương xứng với vị trí, vai trò của bộ phận văn học này trong nền văn học thế giới.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

- Bản thảo 01 cuốn sách:

Ôn Thị Mỹ Linh (2024), Văn xuôi Đức thế kỉ 20, (bản thảo đã được chấp nhận xuất bản tại Nxb ĐH Thái Nguyên trong năm 2024).

- Đã đăng và được chấp nhận đăng 04 bài báo trong nước và quốc tế:

 1. On Thi My Linh and Ngo The Duy (2024), “Existential Characteristics in  Ta  Duy  Anh’s  Works  and  The  Ideological Influence of Franz Kafka”, International Journal of Religion, Volume 5, Number 10, pp.945-952, ISSN: 2633-352X (Print), ISSN: 2633-3538 (Online), Scopus Q3 (đăng tháng 6/2024).
 2. Ôn Thị Mỹ Linh (2023), “Đặc trưng của dòng văn học chấn thương trong tiểu thuyết Lạc lối về của Heinrich Böll”, HNUE Journal of Science, Social Sciences, Volume 68, Issue 2, pp.172-178.
 3. On Thi My Linh (2024), On Thi My Linh (2024), “The Ambiguity Commune of the Novel “The Magic Mountain”: Social Class Tensions and Inquiry of Self”, International Journal of Language and Literary Studies, 6 (2).
 4. Ôn Thị Mỹ Linh, Ngô Thế Duy (2024), “Ảnh hưởng của Franz Kafka tới sáng tác của Tạ Duy Anh”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (được chấp nhận đăng, đăng bài trong tháng 9/2024).

5.2. Sản phẩm đào tạo

- 02 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ:

 1. Nguyễn Thị Anh Ngọc (2024), Nhân vật nữ trong tác phẩm của Bảo Ninh và Heinrich Böll, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên, tháng 3/2024.
 2. Ngô Thế Duy (2024), Nghiên cứu ảnh hưởng của Franz Kafka đến sáng tác của Tạ Duy Anh, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2024.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

   01 bộ tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu về văn xuôi Đức thế kỉ 20.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Kết quả của đề tài được sử dụng trong đào tạo cử nhân, cao học tại khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên và là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nghiên cứu về văn xuôi Đức thế kỉ 20, tiếp nhận văn xuôi Đức thế kỉ 20 ở Việt Nam.

 

INFORMATION OF RESEARCH RESULTS

1. General information

Project title: 20th Century German Prose: Trends, Achievements, and Its Reception in Vietnam.

Code number: B2022 - TNA - 31

Project Leader: On Thi My Linh, PhD.

Hosting Institution: Thai Nguyen University

Duration: 30 months from January 2022 to June 2024.

2. Objectives

To study the trends, characteristics, and achievements of 20th-century German prose in relation to the cultural and social context of Germany and the world; simultaneously, to research the reception of 20th-century German prose in Vietnam.

3. Creativeness and innovativeness

The project research results will be the first systematic and comprehensive study of 20th-century German prose, focusing on four representative authors: Franz Kafka, Günter Grass, Thomas Mann, and Heinrich Böll, and their reception in Vietnam. This will affirm the values of 20th-century German prose and the impact of authors such as Franz Kafka, Günter Grass, Thomas Mann, and Heinrich Böll on Vietnamese and global literature.

4. Research results

The project establishes a theoretical basis for studying the characteristics of 20th-century German prose genres, primarily novels, and short stories, and also integrates reception theory from Hans Robert Jauss and Wolfgang Iser. Reception theory has been introduced into Vietnam and promoted by several Vietnamese researchers. We have identified four exemplary figures of 20th-century German literature: Franz Kafka, Thomas Mann, Heinrich Böll, and Günter Grass. If Franz Kafka pioneered modernist prose in the early 20th century, Thomas Mann reflected the ideological dialogues of societal classes, addressing the need to influence the thoughts of the outdated aristocracy and the pragmatic German bourgeoisie of the early 20th century to bring about societal changes. Heinrich Böll and Günter Grass delved into the traumas, fractures, and obsessions of post-war Germans regarding the genocidal crimes of Nazi Germany. By analyzing the selected works of these four authors, we confirm their value, contribution, and significant influence on world literature.

Additionally, based on reception theory, we have explored how the works of Franz Kafka, Thomas Mann, Heinrich Böll, and Günter Grass are received in Vietnam through translation, introduction, criticism, teaching, and creation. German prose of the 20th century has been widely translated in Vietnam recently, supported by diplomatic relations between Germany and Vietnam, translator support programs from the German Embassy, knowledgeable translators of German language and culture, a young readership well integrated with the world, and ready to embrace new things. However, the introduction, study, criticism, and teaching of 20th-century German prose is not yet commensurate with its role in world literature.

5. Products

5.1. Scientific products

- Manuscript of one book:

On Thi My Linh (2024), 20th Century German Prose (manuscript approved for publication by Thai Nguyen University Press in 2024).

- Four articles have been published and accepted to be published:

 1. On Thi My Linh and Ngo The Duy (2024), “Existential Characteristics in Ta Duy Anh’s Works and The Ideological Influence of Franz Kafka”, International Journal of Religion, Volume 5, Number 10, pp.945-952, ISSN: 2633-352X (Print), ISSN: 2633-3538 (Online), Scopus Q3 (to be published June 2024).
 2. On Thi My Linh (2023), “Characteristics of Trauma Literature in Heinrich Böll’s 'Lost Homeland'", HNUE Journal of Science, Social Sciences, Volume 68, Issue 2, pp.172-178.
 3. On Thi My Linh (2024), “The Ambiguity Commune of the Novel ‘The Magic Mountain’: Social Class Tensions and Inquiry of Self”, International Journal of Language and Literary Studies, 6 (2).
 4. On Thi My Linh, Ngo The Duy (2024), “The Influence of Franz Kafka on Ta Duy Anh's Works”, Journal of Science and Technology of Thai Nguyen University (accepted for publication, to be published September 2024).

5.2. Training products

02 Master students have been supervised based on the main findings of the projects and successfully defended.

 1. Nguyen Thi Anh Ngoc (2024), Female Characters in the Works of Bao Ninh and Heinrich Böll, Master's Thesis, School of Education-Thai Nguyen University, March 2024.
 2. Ngo The Duy (2024), Research on the Influence of Franz Kafka on Ta Duy Anh's Works, Master's Thesis, School of Education-Thai Nguyen University, May 2024.

5.3. Applied Products

One set of materials for teaching and researching 20th-century German prose.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts, and benefits of research results

Transfer Methods, Application Addresses, Impact, and Benefits of Research Results

The project results will be used in undergraduate and postgraduate training at the Department of Philology, Thai Nguyen University- University of Education, and will serve as a valuable reference for research on 20th-century German prose and its reception in Vietnam.