Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2022-TNA-39 do ThS. Nguyễn Đắc Dũng - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐHTN làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 04-06-2024 | 155 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 1. Thông tin chung

            - Tên đề tài: Đánh giá năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

            - Mã số: B2022-TNA-39

            - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đắc Dũng

            - Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên

            - Thời gian thực hiện: 01/2022 - 06/2024

2. Mục tiêu

 • Mục tiêu chung

Nhằm đánh giá thực trạng năng suất lao động và phân tích được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới năng suất lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.           

 • Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn luận về NSLĐ và các yếu tố ảnh hưởng tới NSLĐ của các DNNVV.

- Đánh giá thực trạng năng suất lao động của các DNNVV tại tỉnh Thái Nguyên.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên.

- Đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như phát sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái nguyên trong giai đoạn tới.

3. Tính mới và sáng tạo

 • Về mặt lý luận

            - Thứ nhất, dựa trên nền tảng cơ sở lý luận về năng suất lao động của các DNNVV, đề tài đã củng cố thêm vai trò và tầm quan trọng của nâng cao NSLĐ đối với các DNNVV.

            - Thứ hai, trên cơ sở những phân tích, tổng hợp và kế thừa từ các nghiên cứu trước đây, tác giả đã xác định được những yếu tố có ảnh hưởng đến NSLĐ và sự phát triển của các DNNVV. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất được 02 mô hình để đánh giá các yếu tố bên ngoài và các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến NSLĐ của loại hình doanh nghiệp này.

 • Về mặt thực tiễn

- Thứ nhất, đề tài đã đánh giá được thực trạng và so sánh được NSLĐ của các DNNVV tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, cũng chỉ rõ được mức độ tác động của các yếu tố bên trong, bên ngoài tới NSLĐ của các DNNVV tại tỉnh Thái Nguyên., góp phần giúp Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp có những định hướng và giải pháp phù hợp nhằm năng cao NSLĐ cho loại hình doanh nghiệp này.

- Thứ hai, thông qua 02 mô hình nền tảng, đề tài cũng phân tích được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố bên ngoài và các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến NSLĐ của các DNNVV tại tỉnh Thái Nguyên, từ đó giúp tỉnh Thái Nguyên có thêm những căn cứ và giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa này trong việc nâng cao năng suất lao động trong thời gian tới.

4. Kết quả nghiên cứu

- Đề tài đã đánh giá được tổng quan được các công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới có liên quan đến năng suất lao động và các yếu tố ảnh hưởng tới năng suất lao động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

- Việc thực hiện đề tài đã góp phần bổ sung vào lý thuyết về năng suất lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cụ thể, đã làm rõ hơn các nội dung liên quan đến khái niệm, đặc điểm, vai trò và và tầm quan trọng của năng suất lao động nói chung và các DNNVV nói riêng; làm rõ thêm sự khác biết giữa năng suất lao động cá nhân và năng suất lao động xã hội cũng như cách thức để đo lường năng suất lao động.

- Đề tài đã đánh giá được thực trạng về năng suất lao động theo lĩnh vực hoạt động, quy mô, loại hình của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời cũng phân tích được ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên trong, bên ngoài đến năng suất lao động của các DNNVV tại tỉnh Thái Nguyên.

- Kết quả, chỉ ra được mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố đến năng suất lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, đối với các yếu tố bên ngoài, tất cả các yếu tố đều có tác động thuận chiều đến NSLĐ của các DNNVV, trong đó động lực được xem là yếu tố có tác động mạnh nhất. Trong khi đó, các yếu tố bên trong doanh nghiệp như đầu tư cho nghiên, quy mô doanh nghiệp, trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp, mức lương (thu nhập)…. Đều có ảnh hưởng đáng kể đến NSLĐ của các DNNVV này.

- Nghiên cứu cũng chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên trong việc nâng cao năng suất lao động. Cụ thể, những thuận lợi cho việc tăng năng suất của tỉnh là tỉnh có động lực tăng trưởng tốt trong những năm qua, năng suất xã hội và năng suất cá nhân của tỉnh cao hơn so với bình quân của cả nước; Thái Nguyên có lực lượng lao động dồi dào, khả năng đào tạo tại chỗ tốt nên đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; các ứng dụng KHKT và công nghệ tại các DNNVV có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, khó khăn là số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ lại áp đảo so với các doanh nghiệp quy mô lớn hơn và xu hướng này vẫn tiếp tục gia tăng; chuyển dịch lao động lại có xu hướng từ lĩnh vực có tốc độ tăng năng suất cao hơn sang lĩnh vực có năng suất thấp hơn. Ngoài ra, DNNVV của tỉnh phần lớn là doanh nghiệp non trẻ nên trình độ và kỹ năng quản lý của chủ DN còn nhiều hạn chế.

Từ những đánh giá về thực trạng năng suất lao động, những phân tích về các yếu tố ảnh hưởng tới NSLĐ cùng với đó là những quan điểm, mục tiêu và định hướng nghiên cứu đã đề xuất được các nhóm giải pháp riêng cho mỗi đối tượng là cán bộ quản lý Nhà nước của tỉnh và cán bộ quản lý doanh nghiệp. Trên cơ sở đó cũng đưa ra một số kiến nghị cho cơ quan Trung ương và chính quyền tỉnh Thái Nguyên nhằm hỗ trợ các DNNVV tại tỉnh Thái Nguyên trong việc nâng cao NSLĐ và phát triển loại hình doanh nghiệp này trong thời gian tới.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

 • Bài báo ISI/Scopus
 1. Nguyen Dac Dung, Tran Quang Huy (2023), “How do factors affect labour productivity and satisfaction in small and medium-sized enterprises in Thai Nguyen, Vietnam?”, Int. J. Productivity and Quality Management, Vol. X, No. Y. DOI: 10.1504/IJPQM.2023.10058011 (Q3, Accepted Manuscript).
 2. Nguyen Dac Dung (2023), “How does innovation impact labor productivity in microenterprises compared to other factors? Case study in Thai Nguyen, Vietnam”, Int. J. of Business Performance Management, Vol. X, No. Y. DOI: 10.1504/IJBPM.2025.10062467 (Q4, Accepted Manuscript).
 3. Ngo Minh Hai, Le Minh Tu & Nguyen Dac Dung (2023), “Survival
  of SMEs: business environment, financial performance, bank credit, and accounting errors”, Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, DOI: 10.1080/17520843.2023.2238993. (Q3).
 4. Nguyen Dac Dung (2024), “The How productivity and trade liberalization can affect the economies of developing nations is illustrated by the Vietnamese manufacturing sectors case”, Organizations and Markets in Emerging Economies, 15, 1(30), pp. 109–126. (Q3).
 • Bài báo trong nước
 1. Nguyễn Đắc Dũng, Nông Thị Minh Ngọc (2024), “Xu hướng chuyển dịch lao động và tác động tới tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên”. Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, 28, tr. 59-70.

5.2. Sản phẩm đào tạo

NCS Nguyễn Đắc Dũng đã hoàn thành việc thực hiện các chuyên đề 1, 2, 3 của luận án tiến sĩ theo Quyết định thành lập hội đồng số 1426/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 21/11/2023 và 1662/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 28/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, và biên bản họp Hội đồng đánh giá ngày 29/11/2023 và 25/01/2024.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

- Báo cáo phân tích thực trạng năng suất lao động tại các DNNVV ở tỉnh TN.

- Báo cáo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động trong các DNNVV ở tỉnh Thái Nguyên.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động tại các DNNVV ở tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

6.1. Phương thức chuyển giao

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, kết quả của đề tài được xây dựng thành bản đề xuất và được công bố công khai, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đều có thể tiếp cận và tham khảo.

6.2. Địa chỉ ứng dụng

Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị cho đối tượng là các giảng viên, các nhà nghiên cứu và người học chuyên ngành Kinh tế, Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh trong các trường Đại học, Cao đẳng, đặc biệt là các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 • Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị cho đối tượng là các giảng viên, các nhà nghiên cứu và người học chuyên ngành Kinh tế, Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh trong các trường Đại học, Cao đẳng, đặc biệt là các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 • Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp vào sự phát triển của khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả của doanh nghiệp.

 • Đối với phát triển kinh tế-xã hội

Mục tiêu hướng tới của đề tài nhằm nâng cao năng suất lao động tại các DNNVV từ đó góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

 • Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đề tài góp phần củng cố và nâng cao kinh nghiệm nghiêu cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy và nâng cao vị thế hoạt động nghiên cứu và chuyển giao KHCN cho ĐHTN nói chung và ĐH Kinh tế và QTKD nói riêng.

Đối với các cơ sở ứng dụng, đề tài sẽ đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động tại các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

 1. General Information

   - Title: Assessment of labor productivity in small and medium enterprises in Thai Nguyen province.

   - Code: B2022-TNA-39

   - The project leader: Nguyen Dac Dung

   - Organization: Thai Nguyen University

   - Duration: 01/2022 - 06/2024

2. Objectives

 • General Objective

The aim is to assess the current status of labor productivity and analyze the influence of various factors on the labor productivity of small and medium-sized enterprises in Thai Nguyen province, contributing to the effective utilization of local resources in the socio-economic development of Thai Nguyen province in the near future.

 • Specific Objectives

- Systematize theoretical and practical bases on labor productivity and factors affecting labor productivity of small and medium-sized enterprises (SMEs).

- Evaluate the current status of labor productivity of SMEs in Thai Nguyen province.

- Analyze factors influencing the labor productivity of small and medium-sized enterprises in Thai Nguyen province.

- Propose appropriate solutions to enhance labor productivity and promote the development of small and medium-sized enterprises in Thai Nguyen province in the upcoming period.

3. Novelty and Innovation

 • Theoretical Aspect

Firstly, based on the theoretical foundation of labor productivity of SMEs, the project has reinforced the role and importance of improving labor productivity for SMEs.

Secondly, through analysis, synthesis, and inheritance from previous studies, the author has identified factors influencing labor productivity and the development of SMEs. Moreover, the author has also proposed 02 models to assess external and internal factors affecting the labor productivity of this type of enterprise.

 • Practical Aspect

Firstly, the study has evaluated and compared the actual situation and labor productivity of SMEs in Thai Nguyen province. Moreover, it has clearly indicated the level of impact of internal and external factors on the labor productivity of SMEs in Thai Nguyen province, contributing to providing local authorities and businesses with appropriate directions and solutions to enhance labor productivity for this type of enterprise.

Secondly, through the foundational models, the project has also analyzed the influence of each external and internal factor on the labor productivity of SMEs in Thai Nguyen province, thereby providing the province with additional basis and solutions to support these small and medium-sized enterprises in improving labor productivity in the future.

4. Research Results

- The study has provided an overview of research both domestically and globally related to labor productivity and factors affecting labor productivity of enterprises in general and SMEs in particular.

- The implementation of the project has contributed to enriching the theory of labor productivity and factors influencing the labor productivity of SMEs: Specifically, it has clarified concepts, characteristics, roles, and importance of labor productivity in general and SMEs in particular; further distinguished between individual labor productivity and social labor productivity as well as methods to measure labor productivity.

- The project has assessed the current status of labor productivity according to the sectors, scales, and types of SMEs in Thai Nguyen province. Additionally, it has analyzed the influence and degree of influence of internal and external factors on the labor productivity of SMEs in Thai Nguyen province.

- Results have shown the level of influence of each factor on the labor productivity of SMEs in Thai Nguyen province. Specifically, for external factors, all factors have a positive impact on the labor productivity of SMEs, with motivation being the strongest factor. Meanwhile, internal factors within enterprises such as investment in research, enterprise scale, educational level of business owners, salary (income)… all significantly influence the labor productivity of these SMEs.

- The research also identifies the advantages and challenges faced by SMEs in Thai Nguyen province in improving labor productivity. Specifically, advantages include the province's strong growth momentum in recent years, higher social and individual productivity compared to the national average; abundant labor force and good on-the-job training capabilities to meet enterprise requirements; increasing applications of science, technology, and innovation in SMEs. However, challenges include the dominance of micro-enterprises over larger-scale enterprises, a trend that continues to rise; labor shifting from high-productivity sectors to lower-productivity sectors. Additionally, the majority of SMEs in the province are young and inexperienced, leading to limitations in management skills and capabilities among business owners.

- From the evaluations of labor productivity status, analyses of factors influencing labor productivity, along with proposed perspectives, objectives, and research directions, specific solution groups have been suggested for each target group: state management officials of the province and enterprise management officials. Based on this, recommendations have also been made for central agencies and the provincial government of Thai Nguyen to support SMEs in Thai Nguyen province in improving labor productivity and developing this type of enterprise in the future.

5. Products of project

5.1. Scientific Products

 • ISI/Scopus Paper
 1. Nguyen Dac Dung, Tran Quang Huy (2023), “How do factors affect labour productivity and satisfaction in small and medium-sized enterprises in Thai Nguyen, Vietnam?”, Int. J. Productivity and Quality Management, Vol. X, No. Y. DOI: 10.1504/IJPQM.2023.10058011 (Q3, Accepted Manuscript).
 2. Nguyen Dac Dung (2023), “How does innovation impact labor productivity in microenterprises compared to other factors? Case study in Thai Nguyen, Vietnam”, Int. J. of Business Performance Management, Vol. X, No. Y. DOI: 10.1504/IJBPM.2025.10062467 (Q4, Accepted Manuscript).
 3. Ngo Minh Hai, Le Minh Tu & Nguyen Dac Dung (2023), “Survival
  of SMEs: business environment, financial performance, bank credit, and accounting errors”, Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, DOI: 10.1080/17520843.2023.2238993. (Q3).
 4. Nguyen Dac Dung (2024), “The How productivity and trade liberalization can affect the economies of developing nations is illustrated by the Vietnamese manufacturing sectors case”, Organizations and Markets in Emerging Economies, 15, 1(30), pp. 109–126. (Q3).
 • Vietnamses Paper
 1. Nguyen Dac Dung, Nong Thi Minh Ngoc (2024), “Trends in Labor Migration and Their Impact on Labor Productivity Growth in Small and Medium Enterprises in Thai Nguyen Province”. Journal of Economics & Business Administration, 28, pp. 59-70.

5.2. Training Products

Ph.D. candidate Nguyen Đac Dung has completed the implementation of the first, second, and third chapters of the doctoral dissertation according to the Decision to establish the dissertation defense council No. 1426/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT dated November 21, 2023, and No. 1662/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT dated December 28, 2023, issued by the Rector of the University of Economics & Business Administration, and the meeting minutes of the evaluation council on November 29, 2023, and January 25, 2024.

5.3. Applied Products

- Report analyzing the current status of labor productivity in SMEs in TN province.

- Report analyzing the factors influencing labor productivity in SMEs in Thai Nguyen province.

 - Propose solutions to improve labor productivity in SMEs in Thai Nguyen province in the near future.

6. Transfer methods, application addresses, and impact and benefits of research results

6.1. Transfer methods

After completing the research, the results of the project will be developed into a proposal and publicly announced, accessible for organizations and individuals with needs for reference and consultation.

6.2. Application addresses

The results of the project serve as valuable reference materials for lecturers, researchers, and students specializing in Economics, Economic Management, and Business Administration in universities, colleges, especially educational institutions in Thai Nguyen province.

6.3. Impact and benefits of research results

 • For the field of education and training:

The results of the project serve as valuable reference materials for lecturers, researchers, and students specializing in Economics, Economic Management, and Business Administration in universities, colleges, especially educational institutions in Thai Nguyen province.

 • For related fields of science and technology:

The research results of the project will contribute to the development of science and technology to improve labor productivity and efficiency of enterprises.

 • For socio-economic development:

The project aims to improve labor productivity in SMEs, thereby making a significant contribution to promoting the socio-economic development of Thai Nguyen province.

 • For leading organizations and research application institutions:

The project contributes to consolidating and enhancing scientific research experience for lecturers, especially young faculty members, and also contributes to promoting and enhancing the position of research and technology transfer activities for the university in general and the University of Economics and Business Administration in particular. For application institutions, the project will propose appropriate solutions to improve labor productivity in SMEs in Thai Nguyen province.