Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao

Đăng ngày: 09-03-2022 | 428 lần đọc
|

TIN ĐÃ ĐƯA