Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tư sửa đổi một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT

Đăng ngày: 22-03-2019 | 1321 lần đọc
|

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

TIN ĐÃ ĐƯA