Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Trang thông tin luận án của Nghiên cứu sinh XAYYASIT NOUAMPHONE

Đăng ngày: 02-06-2022 | 323 lần đọc
|

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực ở các trường cao đẳng kỹ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào"

Ngành: Quản lý giáo dục           Mã số: 9140114

Họ và tên NCS: XAYYASIT NOUAMPHONE

Người hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ
  2. TS. Trần Thị Minh Huế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

   Hệ thống hóa cơ sở lý luận của phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực ở trường cao đẳng kỹ thuật.

   Đánh giá được thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực ở các trường cao đẳng kỹ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chỉ ra những hạn chế về trình độ, phẩm chất năng lực của đội ngũ giảng viên, việc quy học, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá và thực hiện chế độ chính sách và môi trường làm việc bên cạnh đó đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực ở các trường cao đẳng kỹ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đề xuất được các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực ở các trường cao đẳng kỹ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; các biện pháp mang tính hệ thống, đồng bộ có tác dụng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên ở các trường cao đẳng kỹ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực  tiễn

Luận án có thể ứng dụng trong phát triển đội ngũ giảng viên theo tiếp cận năng lực ở các trường cao đẳng kỹ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý các trường cao đẳng; Hiệu trưởng các trường cao đẳng kỹ thuật, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục học và Quản lý giáo dục, giảng viên chuyên ngành Quản lý giáo dục và Giáo dục học.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Luận án chưa xây dựng được hệ thống các chỉ dẫn về minh chứng để đánh giá kết quả bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo bộ tiêu chí năng lực đội ngũ giảng viên cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: Developing the teaching staff in a competence-based approach in technical colleges of Lao PDR

Major: Educational Management         Code: 9140114

PhD. Candidate: Xayyasit Nouamphone

Supervisors:   

1. Prof. Dr Nguyen Van Ho

2. Dr. Tran Thi Minh Hue

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The thesis has:

- Systematized the theoretical basis of teaching staff development in a competence-based approach in technical colleges.

- Investigated the current situation of teaching staff development in a competence-based approach in technical colleges in Lao PDR; identified the limitations in qualifications, qualities and competencies of the teaching, staff planning, recruitment, training, retraining, assessment and implementation of policies and working environment; assessed the factors affecting the development of teaching staff in a competence-based approach at technical colleges of Lao PDR.

- Proposed measures for developing teaching staff in a competence-based approach in technical colleges of Lao PDR; the measures are systematic and synchronous to improve the competence of lecturers at technical colleges of Lao PDR.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE

AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES

Applications in Practice

The research results of the thesis can be applied in developing the teaching staff in a competence-based approach in technical colleges of Lao PDR.

The thesis can serve as a reference for the administrators of colleges; principals of technical colleges, graduate students, PhD students majoring in Education and Educational Administration, lecturers majoring in Education and Educational Administration.

 

Recommendations for Further Studies

The thesis has not built a system of guidelines for evidence to evaluate the results of training lecturers according to the set of criteria of competencies of college lecturers to meet the requirements of educational innovation in the current context.

 

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.