Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

VĂN BẢN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

Đăng ngày: 18-02-2019 | 2431 lần đọc
|

CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

STT

Ký, mã hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

1.

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP

22/9/2011

Chính phủ

Hướng dẫn Luật Thanh tra năm 2010

2.

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP

27/3/2015

Chính phủ

Quy định việc thực hiện Kết luận Thanh tra

3.

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP

9/5/2013

Chính phủ

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục

4.

Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT

13/10/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

5.

Thông tư số 51/2012/TT

18/12/2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục ĐH, trường trung cấp chuyên nghiệp

6.

Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT

4/12/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

7.

Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT

20/12/2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

8.

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP

31/10/2013

Thanh tra Chính phủ

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

9.

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP

30/9/2013

Thanh tra Chính phủ

Quy định quy trình giải quyết tố cáo

10.

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP

31/10/2014

Thanh tra Chính phủ

Quy định quy trình tiếp công dân

11.

Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT

18/12/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT

10/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành giáo dục

13

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP

20/10/2016

Thanh tra Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

14

Luật số 36/2018/QH14

20/11/2018

Quốc hội

Luật phòng, chống tham nhũng

15

Công văn số 4901/BGDĐT-TTr

16/11/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020-2021 đối với CSGDĐH, Trường SP

16

Chỉ thị số 10/CT-TTg

22/6/2013

Thủ tướng Chính phủ

Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dậy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014

17

Chỉ thị số 10/CT-TTG

22/4/2019

Thủ tướng Chính phủ 

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

18

Quyết định số 861/QĐ-TTg

11/7/2019

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án "tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"