Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đăng ngày: 18-02-2019 | 4291 lần đọc
|

 VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

STT

Ký, mã hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

1.

Quyết định số 1544/QĐ-ĐHTN

12/9/2014

Đại học Thái Nguyên

Quy định về tổ chức hoạt động thanh tra của Đại học Thái Nguyên

 

2.

Quyết định số 800/QĐ-ĐHTN

06/05/2015

Đại học Thái Nguyên

Nội quy tiếp Công dân của Đại học Thái Nguyên

3.

Quyết định số 1439/QĐ-ĐHTN

03/09/2014

Đại học Thái Nguyên

Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của Đại học Thái Nguyên

4.

Quyết định số 3576/QĐ-ĐHTN

16/08/2016

Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2016-2017

5.

Quyết định số 1551/QĐ-ĐHTN

02/08/2017

Đại học Thái Nguyên

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018

6

Quyết định số 1670/QĐ-ĐHTN

08/08/2018

Đại học Thái Nguyên

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2018 - 2019

7

Quyết định số 125/QĐ-ĐHTN

17/01/2019

Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy trình thực hiện một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Thái Nguyên

8

Quyết định số 1215/QĐ-ĐHTN

26/07/2019

Đại học Thái Nguyên

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đại học Thái Nguyên

9

Quyết định số  1414/QĐ-ĐHTN (có kế hoạch kèm theo)

19/8/2019

Đại học Thái Nguyên

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2019-2020

10

Quyết định số 1771/QĐ-ĐHTN

2/10/2019

Đại học Thái Nguyên

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của ĐHTN

11

Quyết định số 467/QĐ-ĐHTN

29/3/2021

Đại học Thái Nguyên

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHTN

12

Quyết định số 1864/QĐ-ĐHTN

16/9/2020

Đại học Thái Nguyên

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra và công tac phòng, chống tham nhũng năm học 2020-2021

13

Công văn số 487/ĐHTN-TTr

21/4/2022

Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022