Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN06-07 do ThS. Phạm Chiến Thắng - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 06-01-2020 | 268 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

 • Tên đề tài: Báo chí địa phương khu vực trung du miền núi phía Bắc với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 • Mã số: ĐH2017-TN06-07
 • Chủ nhiệm đề tài: Phạm Chiến Thắng
 • Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
 • Thời gian thực hiện: 24 tháng từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019

2. Mục tiêu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là khái quát thực trạng, từ đó đánh giá hiệu quả truyền thông của báo chí trong cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc thông qua phân tích khả năng tác động lên nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ khái quát hóa những vấn đề đặt ra từ góc nhìn báo chí học để làm rõ vai trò, hiệu quả cùng những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông của báo chí cũng như đề xuất giải pháp và bài học kinh nghiệm truyền thông cho các cuộc vận động xã hội khác.

3. Tính mới và sáng tạo

Là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực báo chí học về thực trạng và hiệu quả truyền thông của báo chí về một cuộc vận động xã hội tại Việt Nam, luận án là một tài liệu tham khảo có hệ thống cho những nhà nghiên cứu, giảng dạy và thực hành báo chí, truyền thông, kinh tế. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần mở ra những hướng nghiên cứu mới về hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, vận động; khả năng thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng với các thông tin đăng tải trên các phương tiện báo chí.

4. Kết quả nghiên cứu

Đề tài về cơ bản đã đạt được mục tiêu nghiên cứu là nhận diện, từ đó đánh giá thực trạng và hiệu quả truyền thông trên nền tảng lý thuyết báo chí truyền thông và truyền thông thuyết phục cho các cuộc vận động xã hội mà báo chí Việt Nam đã và đang thực hiện, thông qua việc trả lời được 2 câu hỏi nghiên cứu, kiểm định cho ra kết quả chấp nhận 3 giả thuyết nghiên cứu đặt ra.

5. Sản phẩm

5.1. Bài báo

 1. Phạm Chiến Thắng (2017), “Bàn về lý thuyết truyền thông thuyết phục”, Tạp chí Người làm báo (402), tr. 53-55.
 2. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Chiến Thắng (2017), “Truyền thông về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên báo chí”, Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông (11), tr. 42-46.
 3. Phạm Chiến Thắng (2017), “Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên báo chí dưới góc nhìn của lý thuyết khung”, Tạp chí thông tin đối ngoại (165), tr. 47-50.
 4. Phạm Chiến Thắng (2018), “Truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế dưới góc nhìn của lý thuyết truyền thông thuyết phục”, Kỷ yếu hội thảo khoa học truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả, tr. 221-229.
 5. Phạm Chiến Thắng (2019), “Báo chí và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Tạp chí Người làm báo (419+420), tr.122-124.

5.2. Sản phẩm đào tạo

 1. Nguyễn Thanh An (2017), Nghiên cứu khung thông tin quảng cáo trên truyền hình, Khóa luận tốt nghiệp ngành cử nhân báo chí, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
 2. Nguyễn Thị Lâng (2017), Ảnh hưởng của quảng cáo tới tâm lý người tiêu dùng, Khóa luận tốt nghiệp ngành cử nhân báo chí, Ttrường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
 3. Nguyễn Thị Thơm (2017), Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV1, Khóa luận tốt nghiệp ngành cử nhân báo chí, trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
 4. Đỗ Minh Huệ (2018), Viral content trên Youtube, Khóa luận tốt nghiệp ngành cử nhân báo chí, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
 5. Vũ Thị Hải Yến (2018), Nâng cao chất lượng thông tin chương trình thời sự trên kênh VOV1, Khóa luận tốt nghiệp ngành cử nhân báo chí, trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Thông qua việc soi chiếu lý thuyết vào nghiên cứu cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", luận án góp phần đánh giá cụ thể hơn hiệu quả truyền thông của cuộc vận động này và làm tài liệu tham khảo cho các cuộc vận động khác.

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

 • Project title: The press of northern midland and mountainous areas in the campaign “Vietnamese people prefer using Vietnamese goods”
 • Code number: ĐH2017-TN06-07
 • Coordinator: Pham Chien Thang
 • Implementing institution: Thai Nguyen University of Sciences
 • Duration: from 4/2017 to 4/2019

2. Objective(s)

The research aims to identifying and assessing the situation and the effectiveness of media in the campaign “Vietnamese prefer using Vietnamese goods” at Northern midlands and mountainous, using ask for who are Vietnamese consumers to evaluate the effectiveness of the media in terms of awareness, attitudes and behaviors towards the campaign messages. The dissertation is going to generalize the issues raised from the perspective of journalism and propose solutions to improve communication effectiveness for this campaign as well as suggest communication lessons for other social movements in the future.

3. Creativeness and innovativeness

As it is one of the first studies in the field of journalism about the situation and the effectiveness of the press in a social movement in Vietnam, the dissertation is a systematic reference for researchers, teachers, journalists, economists. The research results contribute to opening new research directions on the effectiveness of advocacy activities; the ability to change the perception, attitudes and behavior of the public towards information transmitted on the media.

4. Research results

The subject "The press and the campaign Vietnamese people prefer using Vietnamese goods" basically achieved the research objective is to identify, and then assess the situation and the communication effectiveness on the basis of Framing theory and persuasive communication in social movements that the Vietnamese press has applied, by answering two research questions, testing the results of accepting 3 hypotheses.

5. Products

5.1. Research

 1. Pham Chien Thang (2017), “Discuss persuasive communication theory”, Journal of journalist (402), pp. 53-55.
 2. Nguyen Thi Thanh Huyen, Pham Chien Thang (2017), “Communicating about the campaign “Vietnamese people prefer Vietnamese goods” on mass media”, Journal of Political theories and Communication (11), pp. 42-46.
 3. Pham Chien Thang (2017), “The campaign Vietnamese people prefer using Vietnamese goods in press thought frame theory”, Journal of foreign affair information (165), pp. 47-50.
 4. Pham Chien Thang (2018), “Communication of social insurance and health insurance policies thought persuasive communication theory”, Proceedings of science and communication seminars on social insurance and health insurance policies on the current situation and effective solutions, pp. 221-229.
 5. Pham Chien Thang (2019), “The press with the campaign Vietnamese people prefer using Vietnamese goods”, Journal of journalist (419+420), pp.122-124.

5.2. Training

 1. Nguyen Thanh An (2017), Studying frame information on television advertising, Graduation thesis of journalism bachelor degree, Thai Nguyen University of Sciences.
 2. Nguyen Thi Lang (2017), The impact of advertising on consumer psychology, Graduation thesis of journalism Bachelor degree, Thai Nguyen University of Sciences.
 3. Nguyen Thi Thom (2017), Improve the quality of live radio programs on VOV1, Graduation thesis of journalism Bachelor degree, Thai Nguyen University of Sciences.
 4. Đo Minh Hue (2018), Viral content on Youtube, Graduation thesis of journalism Bachelor degree, Thai Nguyen University of Sciences.
 5. Vu Thi Hai Yen (2018), Improve the quality of news on VOV1, Graduation thesis of journalism Bachelor degree, Thai Nguyen University of Sciences.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results

Through the theoretical screening of the campaign "Vietnamese people prefer using Vietnamese goods", the dissertation contributes to more specific evaluation over the effectiveness of the campaign and it is an useful source of reference for other campaigns.

TIN ĐÃ ĐƯA