Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN08-02 do TS. Đỗ Thị Hòa Nhã - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 09-08-2019 | 307 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung
 • Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU – Cách tiếp cận từ mô hình trọng lực.
 • Mã số: ĐH2017-TN08-02
 • Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thị Hòa Nhã
 • Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD
 • Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2018.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung

Đề tài nghiên cứu các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU từ cách tiếp cận của mô hình trọng lực. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng này vào thị trường EU trong giai đoạn tiếp theo.

2.2. Mục tiêu cụ thể
 • Làm rõ tổng quan nghiên cứu về các yếu tố tác động tới xuất khẩu nông sản.
 • Làm rõ cơ sở lý luận về các yếu tố tác động tới xuất khẩu nông sản từ cách tiếp cận của mô hình trọng lực.
 • Đánh giá thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU trong giai đoạn 2005 - 2017.
 • Phân tích các yếu tố tác động và mức độ tác động của từng yếu tố đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn 2005 - 2017.
 • Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các yếu tố tiêu cực, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường EU trong giai đoạn tiếp theo.   
3. Tính mới và sáng tạo

Liên minh Châu Âu (EU) là thị trường nhập khẩu nông sản lớn thứ hai của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tuy vậy, thị phần của nông sản Việt Nam tại thị trường này còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển giữa hai bên. Do vậy, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường EU có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực và số liệu mảng giai đoạn 2005-2017 để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố GDP bình quân đầu người, dân số, chất lượng thể chế và việc gia nhập WTO có tác động tích cực, trong khi đó, các yếu tố khoảng cách địa lý, khoảng cách công nghệ có tác động ngược chiều tới kim ngạch xuất khẩu nông sản. Trên cơ sở đó, kết hợp với kết quả phân tích định tính, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm phát huy yếu tố tích cực, hạn chế các yếu tố tiêu cực, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của nước ta vào thị trường này trong giai đoạn tiếp theo.

4. Kết quả nghiên cứu
 • Thứ nhất, đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận về các yếu tố tác động tới xuất khẩu nông sản từ nước đang phát triển sang các nước phát triển qua cách tiếp cận của mô hình trọng lực.
 • Thứ hai, đề tài đã đánh giá thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU trong giai đoạn 2005 - 2017.
 • Thứ ba, đề tài đã phân tích các yếu tố tác động và mức độ tác động của từng yếu tố đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU giai đoạn 2005 - 2017. Nghiên cứu cũng chỉ ra các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của  hạn chế trong hoạt động  xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU.
 • Thứ tư, từ kết quả nghiên cứu, đề tài đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các yếu tố tiêu cực, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường EU trong giai đoạn tiếp theo.   
5. Sản phẩm
5.1. Sản phẩm khoa học
 1. Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Bích Liên, Đồng Văn Tuấn (2018), “Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của Việt Nam vào thị trường EU”, Tạp chí Công thương, (8), tr.134-139.
 2. Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Oanh, Ngô Hoài Thu (2019), “Phân tích tình hình xuất khẩu các nhóm hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 196(03), tr.63-70.
 3. Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Thu Hà (2019), “Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 196(03), tr.123-129.
5.2. Sản phẩm đào tạo
 1. Đề tài là một phần nội dung trong luận án tiến sĩ: Đỗ Thị Hòa Nhã (2017), Các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Thái Nguyên.
 2. Ngô Hoài Thu và GVHD TS. Đỗ Thị Hòa Nhã (2018), Phân tích tình hình xuất khẩu các nhóm hàng hóa của Việt Nam sang thị  trường EU, Mã số: SV2018 - EC - 02, Đề tài NCKH sinh viên, Trường ĐH Kinh tế & QTKD, Xếp loại: Tốt.
5.3. Sản phẩm ứng dụng
 1. Báo cáo phân tích về các yếu tố tác động tới xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU, xét tới cả viễn cảnh có EVFTA.
6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
6.1. Phương thức chuyển giao

Các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (sản phẩm về bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín, sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được nghiệm thu, công bố) và báo cáo tổng kết của đề tài đã được cập nhật trên trang http://qlkh.tnu.edu.vn của Đại học Thái Nguyên. Đây là những kênh thông tin giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận.

6.2. Địa chỉ ứng dụng
 • Các cơ quan quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam
 • Các DN nông nghiệp, DN xuất khẩu nông sản của Việt Nam
 • Các hộ nông dân Việt Nam
 • Các trường đại học và trung tâm nghiên cứu kinh tế.
 • Các học viên, sinh viên chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và kinh tế quốc tế.
6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
 • Các sản phẩm về khoa học, sản phẩm đào tạo, kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo thiết thực cho các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên các chuyên ngành: kinh tế nông nghiệp và kinh tế quốc tế.
 • Quá trình nghiên cứu đề tài giúp 01 nhóm sinh viên thực hiện thành công Đề tài NCKH cấp Trường, giúp cho các thành viên đề tài nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác giảng dạy và NCKH. Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các công trình nghiên cứu khoa học khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu.
 • Kết quả nghiên cứu đề tài đã được ứng dụng tại Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P - chi nhánh Thái Nguyên và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu của đề tài  giúp các nhà quản lý, doanh nghiệp và chủ thể sản xuất có cơ sở khoa học trong thiết kế, vận hành và hoàn thiện hoạt động xuất khẩu nông sản vào thị trường EU.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information
 • Project title: Factors affecting Vietnam’s agricultural exports to the EU market: A gravity model approach.
 • Code number: DH 2017 - TN08 - 02
 • Coordinator: Dr. Do Thi Hoa Nha
 • Implementing institution: Thai Nguyen University of Economic and Business  Administration
 • Duration: from January 2017 to December 2018.
2. Objectives
2.1. General objective

The project aims to examine factors affecting Vietnam’s agricultural exports to the EU market using the gravity model approach. Based on that, we propose some recommendations to promote positive factors, overcome negative factors, thereby boosting agricultural exports to the EU market.

2.2. Specific objectives
 • Reviewing related literature on the factors affecting on agricultural exports.
 • Systemizing theories of factors affecting agricultural exports from the gravity model's approach.
 • Assessing the situation of Vietnam's agricultural exports to the EU market over the period of 2005 - 2017.
 • Analyzing the factors and impact level of each factor affecting Vietnam's agricultural exports to EU market for the period of 2005 - 2017.
 • Proposing solutions and recommendations to promote positive factors, overcome negative factors, thereby boosting Vietnam's agricultural exports to the EU market in the next period.
3. Creativeness and innovativeness

The European Union (EU) is currently Vietnam's second largest agricultural import market. However, the market share of Vietnamese agricultural products in this market is still low, not commensurate with the development potential between the two sides. Therefore, the study of factors affecting Vietnam's agricultural exports to the EU market has both theoretical and practical implications. This study uses gravity model and panel data for the period 2005-2017 to analyze the factors affecting Vietnam’s agricultural exports to the EU market. The results show that GDP per capita, population, institutional quality and WTO accession have a positive impact, while geographical distance, technology gap have a negative impact on agricultural exports. On that basis, combined with the qualitative analysis, the study proposes solutions to promote positive factors, overcome negative factors to boost Vietnam's agricultural exports to this market in the coming time.

4. Research results
 • First, the study clarified the theoretical framework on factors affecting agricultural exports from developing countries to developed countries using the gravity model approach.
 • Second, the study evaluated the status of Vietnam's agricultural exports to the EU market from 2005 to 2017.
 • Third, the study analyzed the impact factors and the impact of each factor on Vietnam's agricultural exports to the EU market from 2005 to 2017. The study also pointed out the achievements, limitations and causes of restrictions on Vietnam's agricultural exports to the EU market.
 • Fourth, from the research results, the study has proposed solutions and recommendations to promote positive factors, overcome negative factors, thereby boosting Vietnam's agricultural exports to the EU market in the coming time.
5. Products
5.1. Scientific Products
 1. Do Thi Hoa Nha, Nguyen Thi Bich Lien, Dong Van Tuan (2018), “Boosting Vietnam’s coffee exports to the EU market”, Viet Nam Trade and Industry Review, (8), 134-139.
 2. Do Thi Hoa Nha, Nguyen Thi Oanh, Ngo Hoai Thu (2019), “Analysis of Vietnam’s Agricultural exports to the EU market”, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 196(03), pp.63-70.
 3. Do Thi Hoa Nha, Nguyen Thi Thu Ha (2019), “Analysis of Vietnam’s export commodity groups to the EU market, Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 196(03), pp.123-129.
5.2. Training Products
 1. The project is a part of the doctoral thesis: Do Thi Hoa Nha (2017), Factors affecting Vietnam’s agricultural exports to the EU market, PhD thesis, Thai Nguyen University.
 2. 01 scientific research carried out by student Ngo Hoai Thu and instructor Do Thi Hoa Nha (2018), Analysis of Vietnam’s export commodity groups to the EU market, Code number:  SV2018 - EC – 02, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration, Classification: Good.
5.3. Application Products
 1. The report analyzing factors affecting Vietnam's agricultural exports to the EU market, considering the EVFTA scenario.
6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results
6.1. Transfer alternatives

Products related to the field of research (products of article published in reputable journals, scientific research products of student’s graduation thesis which have been accepted and published) and the final report of the research has been updated on the website http://qlkh.tnu.edu.vn of Thai Nguyen University. This is an information channel that helps readers to access conveniently.

6.2. Application institutions
 • Agencies managing export and import activities in Vietnam.
 • Agricultural enterprises, agricultural export enterprises in Vietnam.
 • Vietnamese farmers.
 • Universities and economic research centers.
 • Students and students majoring in agricultural economics and international economics.
6.3. Tranfer alternatives
 • The scientific products, training products, research results of the research are helpful references for researchers, graduate students, master students, students of specialties: agriculture economics and international economics.
 • The study helped a group of students to implement a Student Research Project, helped the participants to improve their professinal qualifications for teaching and researching. The research results are valuable references for other scientific research projects related to export activities.
 • The research results wered tranferred to C.P. Vietnam Livestock Corporation (C.P.Vietnam Corporation) - Thai Nguyen branch and Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development. Research results help managers, enterprises and production subjects have a scientific basis in designing, operating and completing the agricultural exports to the EU market.

TIN ĐÃ ĐƯA