Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2017-TN08-12 do PGS.TS. Trần Chí Thiện - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 01-11-2019 | 339 lần đọc
|

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

 • Tên đề tài: Tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ chè giữa các hộ nông dân trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên
 • Mã số: ĐH 2017-TN 08-12
 • Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Chí Thiện
 • Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
 • Thời gian thực hiện: 2017-2018

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu thực trạng để đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh chè giữa các hộ trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên, qua đó, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho hộ trồng chè, phát triển bền vững kinh tế nông thôn vùng chè của tỉnh Thái Nguyên.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Hệ thống hóa được lý luận cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn về liên kết trong sản xuất kinh doanh giữa các hộ trồng chè;
 • Đánh giá đúng thực trạng liên kết trong sản xuất kinh doanh chè giữa các hộ trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên dưới hình thức tổ hợp tác và hợp tác xã;
 • Phân tích và chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia liên kết giữa các hộ trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên dưới hình thức tổ hợp tác  và hợp tác xã;
 • Đề xuất ra các giải pháp tăng cường liên kết trong trồng, chế biến và tiêu thụ chè giữa các hộ nông dân ở tỉnh Thái Nguyên.

3. Tính mới và sáng tạo

 • Hệ thống hóa và hoàn thiện một bước lý luận về liên kết ngang giữa các hộ nông dân trồng chè gồm khái niệm, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng;
 • Đánh giá được thực trạng liên kết ngang trong sản xuất kinh doanh chè giữa các hộ trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên dưới hình thức tổ hợp tác và hợp tác xã;
 • Áp dụng hàm Binary Logistic để phát hiện và phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia liên kết giữa các hộ nông dân trồng chè;
 • Đề xuất được một số giải pháp phù hợp để tăng cường liên kết trong trồng, chế biến và tiêu thụ chè giữa các hộ nông dân ở tỉnh Thái Nguyên.

4. Kết quả nghiên cứu

 • Đã hệ thống hóa và làm rõ được lý luận cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn về liên kết trong sản xuất kinh doanh giữa các hộ trồng chè;
 • Đã đánh giá được thực trạng liên kết trong sản xuất kinh doanh chè giữa các hộ trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên dưới hình thức tổ hợp tác và hợp tác xã;
 • Đã phân tích và chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng và ảnh hưởng của chúng  đến khả năng tham gia liên kết giữa các hộ trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên dưới hình thức tổ hợp tác  và hợp tác xã;
 • Đã đề xuất được một giải pháp hợp lý nhằm tăng cường liên kết trong trồng, chế biến và tiêu thụ chè giữa các hộ nông dân ở tỉnh Thái Nguyên.

5. Sản phẩm

5.1. Sản phẩm khoa học

- 02 bài báo trên tạp chí trong/ngoài nước

 1. Trần Chí Thiện, Vũ Quỳnh Nam (2017), “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia HTX của các hộ dân trong các làng nghề chè ở tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866-7120, 12 (4), tr.47-50.
 2. Vu Quynh Nam, Tran Chi Thien (2017), “Economic Efficiency of Tea Households in Professional Tea Villages of Thainguyen Province”,  Journal of Economics, Commerce and Management,  5(8), http://jiecm.co.uk,  tr.383-396

- 02 bài báo trên kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước:

 1. Trần Chí Thiện, Vũ Quỳnh Nam, Nguyễn Phương Thảo (2018), “Hiệu quả chuỗi giá trị sản phẩm chè của các hợp tác xã ở Thái Nguyên: kinh nghiệm tham khảo cho Tây Nguyên”.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “ Phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 năm 2018”, ISBN: 978-604-60-0000-0, Nxb Nông nghiệp.
 2. Trần Chí Thiện, Vũ Quỳnh Nam (2017), “Economic Efficiency of Tea Cooperatives in Thainguyen Province”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Policies and Solutions to enhance Added Value and Sustainable Agricultural Development in Vietnam”, ISBN 978-60488-4700-5, Nxb Dân trí, tr.136-148.

5.2. Sản phẩm đào tạo

- Hướng dẫn 01 Luận án TS: NCS. Vũ Quỳnh Nam đã sử dụng các thông tin từ Đề tài để viết phần 4.4 của Luận án”Phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững” . Đã bảo vệ thành công Luận án ngày 9/2/ 2018.

 1. NCS. Vũ Quỳnh Nam, Người hướng dẫn khoa học: Trần Chí Thiện (2018), Phát triển làng nghề chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững.

- Hướng dẫn 03 Luận văn Thạc sỹ:

 1. Học viên Phạm Thị Kiều Lan, Giảng viên hướng dẫn Trần Chí Thiện (2017), Hiệu quả kinh tế - xã hội của các tổ hợp tác xã chè ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Bảo vệ ngày 28/01/2018, Điểm chấm: 8,8.
 2. Học viên Nguyễn Hoàng Nam, Giảng viên hướng dẫn Trần Chí Thiện (2017), Sự hỗ trợ của tổ hợp tác và hợp tác xã trong phát triển sản xuất và kinh doanh của các hộ trồng chè trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Bảo vệ ngày 28/01/2018, Điểm chấm: 8,7.
 3. Học viên Nguyễn Thị Vân, Giảng viên hướng dẫn Trần Chí Thiện (2017), Phát triển hợp tác và hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh chè tại thành phố Thái Nguyên, Bảo vệ ngày 15/7/2018, Điểm chấm: 8,6

- Hướng dẫn 01 đề tài NCKH sinh viên:

 1. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Anh Nhật Linh, sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

Các sinh viên tham gia nghiên cứu: Nguyễn Anh Nhật Linh, Tạ Thị Lan, Vũ Thị Tâm, Phạm Thị Khánh Ninh, Ngô Thị Ánh. Giảng viên hướng dẫn Trần Chí Thiện (2018).

Tên đề tài: Phân tích ảnh hưởng đến sự tham gia hợp tác xã của các hộ trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên, Mã số SV2018-EC-01, Bảo vệ: 21/3/2019, Kết quả nghiệm thu:  xếp loại Khá.

5.3. Sản phẩm ứng dụng

 • 01 bản báo cáo đề xuất kiến nghị về giải pháp tăng cường liên kết giữa các hộ nông dân  trồng chè ở tỉnh Thái nguyên;
 • 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; 01 báo cáo tóm tắt: Tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ chè giữa các hộ nông dân trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 • Các bài báo khoa học được công bố trên các Tạp chí, các Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, quốc tế, các Luận văn, Luận án được công bố công khai trên trang web của Trường và được lưu trữ tại thư viện là nguồn thông tin hữu ích cho các đối tượng liên quan: các cơ quan và cá nhân tham gia hoạch định, thực thi chính sách, tham gia giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học với các chủ đề liên quan về liên kết kinh tế giữa các hộ nông dân trồng chè.
 • Bản Đề xuất các kiến nghị về giải pháp được gửi tới Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên để lấy ý kiến nhận xét và áp dụng vào thực tiễn đã nhận được Giấy xác nhận đánh giá tốt từ Liên minh.

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information

 • Project title: Strengthening linkages in tea production and consumption among tea farm households in Thai Nguyen province
 • Code number: ĐH 2017-TN 08-02
 • Coordinator: Assoc. Prof. Tran Chi Thien
 • Implementing institution: TNU Thainguyen University of Economics and Business Administration(TNU-TUEBA)
 • Duration: from  2017 to 2019

2. Objective(s)

2.1. General objective

Researching the situation to propose solutions to strengthen linkages in order to improve economic efficiency in tea production and trading among tea growing households in Thai Nguyen province, thereby, contribute to poverty reduction and income improvement for tea growing households, as well as sustainable development of rural economy in tea areas of Thai Nguyen province.

2.2. Specific Objectives

 1. To systematize basic theory and practical experience of linkages in tea production and business among tea growing households;
 2. To evaluate the status of tea production and trading among tea growing households in Thai Nguyen province in the form of cooperative groups and cooperatives;
 3. To specify and analyze the factors affecting the ability to participate in linkages among the tea growing households in Thai Nguyen province by joining cooperative groups and cooperatives;
 4. To propose solutions to strengthen linkages in tea cultivation, processing and consumption among tea farming households in Thai Nguyen province

3. Creativeness and innovativeness

 • Systematizing and completing theory on cross-linking among tea farmers including concept, meaning and affecting factors;
 • Assessing the status of cross-linking in tea production and trading among tea growing households in Thai Nguyen province in the form of cooperative groups and cooperatives;
 • Applying Binary Logistic function to detect and analyze factors affecting the possibility of participating tea cooperative  groups and cooperatives;
 • Proposing some suitable solutions to strengthen linkages in tea cultivation, processing and consumption among tea farming households in Thai Nguyen province.

4. Research results

 • The study systematized and clarified basic theory and practical experience of linkages in tea production and business among tea growing households;
 • The study evaluated the status of tea production and trading among tea growing households in Thai Nguyen province in the form of cooperative groups and cooperatives;
 • The study specified the factors affecting the ability to participate in linkages among the tea growing households in Thai Nguyen province by joining cooperative groups and cooperatives and analyzed their effects;
 • The study proposed reasonable solutions to strengthen linkages in tea cultivation, processing and consumption among tea farming households in Thai Nguyen province

5. Research products

5.1. Scientific Products

* 02 scientific papers published in Vietnamese and/or international journals:

 1. Tran Chi Thien, Vu Quynh Nam (2017), “Factors affecting possibility of joining cooperatives among tea farmers in tea professional villages in Thainguyen province”. Journal of Economics and Forecast. ISSN 0866-7120, 12 (4), pp. 47-50.
 2. Vu Quynh Nam, Tran Chi Thien (2017), “Economic Efficiency of Tea Households in Professional Tea Villages of Thainguyen Province”. Journal of Economics, Commerce and Management 8, http://ijecm.com.uk, ISSN 2348-0386, pp. 383-396.

* 01 paper published in the Proceedings of a national conference and 01 paper published in the Proceedings of an international conference

 1. Tran Chi Thien, Vu quynh Nam, Nguyen Phuong Thao (2018), “Efficiency of value chain of cooperatives in Thainguyen province: Experiences for the Central Highlands”, Proceedings of the 2rd National Conference on Socio-economic Development of the Central Highlands 2018”,  ISBN: 978-604-60-0000-0, pp.136-148. Agricultural Publishing House.
 2. Tran Chi Thien, Vu Quynh Nam (2017),“Economic Efficiency of Tea Cooperatives in Thainguyen Province”, Proceedings of the International Conference “Policies and Solutions to Enhance Added Value and Sustainable Agricultural Development in Vietnam”, ISBN: 978-60488-4700-5, Dantri Publishing House.

5.2. Training  Products

* 01 Ph.D. Student: Vũ Quỳnh Nam used information from the Project to complete her Dissertation (part 4.4). The Dissertation Title is “Developing tea professional craft villages in Thainguyen province in sustainability approach”. It was successfully defended on February 9, 2018.

* 03 Master students used information of the project to complete and defend successfully their Master’s Theses:

 1. Master Student Phạm Thị Kiều Lan,  Supervisor: Trần Chí Thiện (2017)Master’s Thesis: Socio-Economic efficiency of tea cooperative groups in Dong Hy district, Thainguyen Province. Defended on January 28, 2018, Grade: 8,8.
 2. Master Student: Nguyễn Hoàng Nam,  Supervisor: Trần Chí Thiện (2017)
 3. Master’s Thesis: Supports of tea cooperative groups and tea cooperatives in production and business of tea planting households in Donghy district, Thainguyen Province. Defended on January 28, 2018, Grade: 8,7.

* Master Student: Nguyễn Thị Vân. Supervisor: Trần Chí Thiện (2017)

 1. Master’s Thesis: Cooperative groups and cooperatives in tea production and business in Thainguyen city, Thainguyen province. Defended on July 15, 2018, Grade: 8,6.

* A  Students’ research project:

Project Coordinator: Nguyễn Anh Nhật Linh – a student of Faculty of Economics, Thainguyen University of Economics and Business Admistration

Research Participants: Nguyen Anh Nhat Linh, Ta Thi Lan, Vu Thi Tam, Pham Thi Khanh Ninh, Ngo Thi Anh.

Supervisor: Trần Chí Thiện (2018),

Project Title: Analysis of factors affecting the participation of tea planting households in tea cooperative in Thainguyen province.

Project Code: SV2018-EC-01, Defended on March 21, 2019, Evaluation Ranking: Good.

5.3. Application Products

 • 01 Policy Brief, sent to Thainguyen Cooperatives Alliance for evaluation and application.
 • 01 Summing-up Report; 01 Summary Report: Strengthening linkages in tea production and consumption among tea farm households in Thai Nguyen province.

6. Transfer method, application institutions, impacts and benefits of research results

 • Scientific papers are published in journals, proceedings of national and international conferences, Ph.D dissertations and Master’s These which are published publicly on the University's website and stored at the libraries as the source of useful information for stakeholders: agencies and individuals involved in planning, implementing policies, participating in teaching, learning and scientific research with related topics on economic linkages among tea farmers.
 • Proposal of recommendations on solutions to strengthen the linkages among tea planting households in Thainguyen province (Policy Brief) was sent to Thai Nguyen Cooperative Alliance for comments and practical application which has a positive feedback.

TIN ĐÃ ĐƯA