Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Điều lệ Đảng và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đảng

Đăng ngày: 01-10-2021 | 330 lần đọc
|

Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn cố 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban chấp hành Trung ương.