Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo

Đăng ngày: 24-03-2020 | 3288 lần đọc
|

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 04).