Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

CÔNG TÁC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đăng ngày: 29-11-2018 | 3199 lần đọc
|

CÔNG TÁC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

  1. Khái quát về Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ. Theo Nghị định này, Đại học Thái Nguyên được xác định là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học khu vực và đa ngành, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ có trình độ đại học, sau đại học và các cấp học thấp hơn; Nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giảng dạy, đào tạo,... và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng núi phía Bắc.

Cơ cấu tổ chức của Đại học Thái Nguyên theo mô hình đại học hai cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học, bao gồm: các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và phân hiệu Đại học (cơ sở đào tạo); các viện nghiên cứu khoa học và đơn vị phục vụ đào tạo. Tính đến ngày 31/12/2017, Đại học Thái Nguyên có 07 trường Đại học thành viên (Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông); 02 khoa trực thuộc (Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế); 01 trường cao đẳng (Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật); 01 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, còn các đơn vị quản lí, nghiên cứu, hỗ trợ công tác đào tạo.

Đại học Thái Nguyên hiện đang đào tạo 32 ngành trình độ tiến sĩ, 60 ngành trình độ thạc sĩ, 122 ngành trình độ đại học (với 193 chuyên ngành) và 19 ngành trình độ cao đẳng (với 21 chuyên ngành), 23 ngành bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú. ĐHTN đã và đang hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua 252 văn bản ký kết hợp tác quốc tế với 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 6 chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ, 11 chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ và 8 chương trình tiên tiến nhập khẩu từ một số trường đại học nước ngoài.

  1. Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao và chức danh giáo sư, phó giáo sư

Đội ngũ cán bộ viên chức của Đại học Thái Nguyên tính đến ngày 31/12/2017 có 4199 người, trong đó có 2732 cán bộ giảng dạy. Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao không ngừng lớn mạnh, gồm có 16 giáo sư, 148 phó giáo sư, 650 tiến sĩ, 2224 thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ khoa học có mặt ở tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, y học, giáo dục, khoa học cơ bản, kinh tế,…cho nên ĐHTN có tiềm lực về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo từ bậc đại học đến trình độ tiến sĩ, đồng thời  thuận lợi cho việc thành lập các hội đồng chức danh giáo sư cơ sở hàng năm. Riêng trong giai đoạn 3 năm (2015-2017), Đại học Thái Nguyên đã bổ sung thêm 08 giáo sư và 68 phó giáo sư.

Bảng 1. Số lượng giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư của Đại học Thái Nguyên (tính đến ngày 31/5/2018)

Stt

Đơn vị

Chức danh

Ghi chú

Giáo sư

Phó giáo sư

1

Văn phòng Đại học Thái Nguyên

02

09

 

2

Trường Đại học Sư phạm

02

43

 

3

Trường Đại học Nông Lâm

07

27

 

4

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

-

19

 

5

Trường Đại học Y-Dược

03

20

 

6

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

-

11

 

7

Trường Đại học Khoa học

01

11

 

8

Trường Đại học CN thông tin và TT

-

02

 

9

Khoa ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Nxb

01

03

 

10

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

-

02

 

11

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

-

01

 

 

Tổng số Đại học Thái Nguyên

16

148

 

 

  1. Tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các hội đồng chức danh cơ sở Đại học Thái Nguyên

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); Căn cứ các Văn bản hiện hành về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên đã có văn bản thông báo đến các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các cán bộ, giảng viên về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Giai đoạn 2009 - 2015, Đại học Thái Nguyên chỉ thành lập duy nhất 01 hội đồng chức danh giáo sư cơ sở. Từ năm 2016, theo đề nghị của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, trên cơ sở số ứng viên và chuyên ngành đăng ký xét, Đại học Thái Nguyên báo cáo Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thành lập 04 hội đồng chức danh giáo sư cơ sở: (i) Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên; (ii) Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm; (iii) Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Nông Lâm; (iv) Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Y-Dược. 

Trong giai đoạn 2015-2017, các hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên (04 hội đồng) đã tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 105 lượt ứng viên (trong đó có 11 lượt ứng viên giáo sư).  Kết quả trong 03 năm (2015-2017) có 08 ứng viên (trong đó có 07 ứng viên của Đại học Thái Nguyên) được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận chức danh giáo sư, 75 ứng viên được công nhận chức danh phó giáo sư (trong đó giảng viên của Đại học Thái Nguyên là 67 người).

 

Bảng 2. Kết quả ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo giai đoạn 2015-2017 tại các hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên

 

Stt

                    Năm

 

Hội đồng

Năm

2015

Năm

2016

Năm

2017

Tổng

03 năm

GS

PGS

GS

PGS

GS

PGS

GS

PGS

1

HĐCD Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

02

11

-

06

-

13

02

30

2

HĐCD Giáo sư cơ sở Trường ĐH Nông Lâm

-

-

02

04

02

07

04

11

3

HĐCD Giáo sư cơ sở Trường ĐH Sư phạm

-

-

01

08

-

15

01

23

4

HĐCD Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y-Dược

-

-

01

04

-

07

01

11

 

Tổng 04 hội đồng

02

11

04

22

02

42

08

75

 

  1. Công tác xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Sau khi các giảng viên được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, Đại học Thái Nguyên có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành viên xét bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp chuyên môn. Điều kiện và quy trình xét bổ nhiệm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS thời gian vừa qua tại Đại học Thái Nguyên đã tiếp tục góp phần quan trọng để nâng cao cả số lượng và chất lượng đội ngũ trí thức và giảng viên đại học, thúc đẩy việc công bố công trình khoa học trên các tạp chí có uy tín trên thế giới và đưa các sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội. Việc công nhận đạt được tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học thành viên bổ nhiệm các chức danh này vào các vị trí công tác trên cơ sở chiến lược phát triển đội ngũ, cơ cấu và nhu cầu nhân lực của đơn vị.