Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Danh bạ khối cơ quan đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 13-11-2018 | 45082 lần đọc
|

BAN GIÁM ĐỐC

 BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ 
 Điện thoại: 0208 3852.655
 Email: bantccb.dhtn@moet.edu.vn

 VĂN PHÒNG 
 Điện thoại: 0208 3852.650
 Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn

 BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT 
 Điện thoại: 0208 3851585
 Email: banqldaxd.dhtn@moet.edu.vn

 BAN ĐÀO TẠO 
 Điện thoại: 0208 3852651
 Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn

 BAN THANH TRA 
 Email: ttgd.dhtn@moet.edu.vn

 BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI  TRƯỜNG 
 Điện thoại: 0208 3654.102
 Email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn

 KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
 Điện thoại: 0208 3857390
 Email: ttkt.dhtn@moet.edu.vn

 BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 Điện thoại: 0208 3.851.690
 Email: banqhqt.dhtn@moet.edu.vn

 BAN CÔNG TÁC HSSV 
 Điện thoại: 0208 3652774
 Email: bancthssv.dhtn@moet.edu.vn

 BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
 Điện thoại: 0208 3852.654
 Email: bankhtc.dhtn@moet.edu.vn

 BAN PHÁP CHẾ THI ĐUA 
 Email: banpctd@tnu.edu.vn

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA 
 Điện thoại: 02083.903.399
 Fax: 02083.748.989
 Email: dttxdhtn@gmail.com

 VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN THỂ 
 Điện thoại: 0208 3851 693
 Email: vpcd.dhtn@moet.edu.vn

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI 
 Điện thoại: 0203 859 299
 Fax: 0203 859 299
 Email: vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn