Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Đăng ngày: 13-11-2018 | 7616 lần đọc
|

Ban Qun lý cơ s vt cht

H và tên

Chc danh

Đin thoi

Email

Nguyễn Xuân Tiến

 Trưởng ban

 0913.386.027

 tiennx@tnu.edu.vn

Vũ Văn Đam

 Phó Trưởng ban

 0913.509.437

 vudam@tnu.edu.vn

Hoàng Hải Đăng

 Phó Trưởng ban

 0912.446.699

 danghh@tnu.edu.vn

Đỗ Văn Chân

Chuyên viên

0912.477.848

 chandv@tnu.edu.vn

Nguyễn Quang Khánh

Chuyên viên

0979.513.681

 Khanhtrang102@gmail.com

Lê Thị Mai Hương

Chuyên viên

0977.559.134

 huongltm@tnu.edu.vn

Nguyễn Anh Đức

Chuyên viên

0912.282.848

 ducnga@tnu.edu.vn

Nguyễn Hoàng Tiến

Chuyên viên

 0347.0077.88

 nguyenhoangtien871986@gmail.com

Phạm Thị Thúy

Chuyên viên

 0986.622.595

 Thuy.pt@tnu.edu.vn

Lê Việt Đức

Chuyên viên

0984.373.002

duclv@tnu.edu.vn

Dương Thị Minh Thư

Chuyên viên

0984.37.37.82

thudtm@tnu.edu.vn