Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Đăng ngày: 29-11-2018 | 3906 lần đọc
|

Ngày 31/8/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg: Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Ngày quyết định có hiệu lực: 15/10/2018

(Theo nguồn Cổng thông tin điện tử của Chính phủ)