Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 03-08-2020 | 867 lần đọc
|

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS,PGS;

Thực hiện Công văn số 50/HĐGSNN ngày 06/4/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020;

Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 vào ngày 01/8/2020.

Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020 xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.