Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Đăng ngày: 13-11-2018 | 5297 lần đọc
|
Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
 TS. Phạm Văn Hùng  Trưởng ban 0208.3857.390  0168.341.0168 hungpv@tnu.edu.vn
 ThS. Nguyễn Thị Thu H­ương  Phó ban 0208.3857.390  0945.379.099 huongntt@tnu.edu.vn
 ThS. Nguyễn Văn Chiến  Phó ban 0208.3752.826  0974.028.999 chiennv@tnu.edu.vn
 Lê Thị Soan  Chuyên viên 0208.3857.390  01686.419.774 soanlt@tnu.edu.vn
 ThS. Lê Xuân Bình  Chuyên viên 0208.3752.826  0977.559.666 lebinh@tnu.edu.vn