Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

BAN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH

Đăng ngày: 13-11-2018 | 10109 lần đọc
|
Ban Kế hoạch đầu tư và Tài chính
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
Nguyễn Hồng Liên Trưởng ban 0208.3857.407 0946.503.888 nguyenhonglien@tnu.edu.vn
Trần Thị Bích Thảo Phó Trưởng ban 0208.3858.872 0989.202.172 thaottb@tnu.edu.vn
Dương Thế Ngọc Phó Trưởng ban   0913.856.588  
Phạm Xuân Thiều Phó Trưởng ban   0915.215.555 thieupx@tnu.edu.vn
Nguyễn Anh Tú Chuyên viên 0208.3656.481 0983.865.635 nguyenanhtu@tnu.edu.vn
Phạm Thị Kim Dung Chuyên viên 0208.3858872 0379.916.231 dungptk@tnu.edu.vn
Lê Thị Hoài Anh Chuyên viên 0208.3903.357 0985.212.888 anhlth@tnu.edu.vn
Trần Xuân Hùng Chuyên viên 0208.3852.654 0976.587.676 hungtx@tnu.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chuyên viên 0208.3656.481 0988.078.705 nhngoc@tnu.edu.vn
Hoàng Thị Mai Phương Chuyên viên   0382.911.607 hoangmaiphuong.sfl@tnu.edu.vn