Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Số liệu lưu học sinh nước ngoài tại ĐHTN

Đăng ngày: 12-12-2019 | 2593 lần đọc
|

 

Quy mô đào tạo lưu học sinh nước ngoài

 giai đoạn 2015 – 2020 (các trình độ đào tạo)

              Đơn vị tính: Người 

TT

      Trình độ ĐT

2015

2016

2017

2018

2019

1

Tiến sĩ

-

4

5

9

10

2

Thạc sĩ

78

81

97

128

130

3

Đại học

325

473

577

722

772

4

Cao đẳng

 

 

 

 

 

5

Ngắn hạn và Thực tập nghề nghiệp

150

174

239

275

298

Tổng cộng

553

732

918

1134

1210